• <nobr id="4tHTlV6"></nobr><form id="4tHTlV6"><th id="4tHTlV6"></th></form>
  <form id="4tHTlV6"></form>
  <form id="4tHTlV6"></form>

  <strike id="4tHTlV6"></strike>

 • Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

  Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

  P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

  Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
  Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

  Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

  (zkrácený ?lánek 12 stran)

  M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

  Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

  V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

  V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

   

  Mobilizace a cesta na frontu

  V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

  V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

   

  Na srbské frontě a v zajetí

  P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

  V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

  Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

  Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

  Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

  Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

  20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

  Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

  Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

  15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

  Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

  V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

   

  Anabáze z Valjeva do Valony

  Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

  P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

  Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

  Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

  Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

  Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

  Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

   

  „Pole ztracené“

  Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

  Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

  Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

   

  Ve francouzských táborech

  18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

  Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

  V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

  V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

  4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

   

  Vzh?ru do legií!

  Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

  P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

  Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

  Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

  Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

  My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

  Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

   

  V bojích na západní frontě

  Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

  Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

  Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

  Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

  Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

  P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

  Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

  Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

  Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

  8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

   

   

   

  © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

  Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

  K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

  Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

  p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

  Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

  Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

  Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

  P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

  Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

  Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

  Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

  25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

  Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

  Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

  Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

  Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

  Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

  Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

  V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

  Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

  Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

  4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

  Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

  Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

  V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

  Slovník, vysvětlivky, komentá?e

  abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

  ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

  akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

  Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

  alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

  Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

  anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

  aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

  apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

  Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

  Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

  arsenál zbrojnice

  Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

  Autrichiens fr. Rakušáci

  batalion pluk

  bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

  bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

  boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

  cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

  cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

  ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

  ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

  desentér desertér

  Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

  dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

  Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

  fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

  feldkurát vojenský kněz

  feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

  feldšpitál něm. polní nemocnice

  feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

  febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

  flota námo?nictvo

  Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

  fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

  fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

  gruppo it. zde: oddělení

  halt! něm. povel zastavit, stát!

  Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

  Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

  infanterie dělost?electvo

  Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

  jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

  ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

  kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

  kantina zde: prodejna pro zajatce

  kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

  kavalerie jezdectvo

  kellner něm. ?íšník

  komisárek vojenský chléb kyselé chuti

  komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

  konduktér pr?vod?í

  korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

  Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

  ku?a srb. d?m

  kuláš zast. guláš

  Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

  lágrovat něm.tábo?it

  lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

  landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

  landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

  Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

  lettres fr. dopisy

  losung něm. zde: heslo dne

  mantl něm. vojenský pláš?

  marodní kniha něm. kniha nemocných

  marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

  maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

  maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

  mantúra vojenský oblek

  merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

  Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

  náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

  obrlajtnant něm. nadporu?ík

  oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

  ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

  para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

  pasírka něm. povolenka

  Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

  pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

  Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

  Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

  piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

  piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

  pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

  pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

  posichrovat něm. pojistit, zajistit

  Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

  profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

  Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

  rakije pálenka

  raport hlášení

  rast něm. odpo?inek

  Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

  règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

  Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

  rekonvalescent lat. zotavující se pacient

  Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

  Ristung něm. výzbroj

  salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

  saniterák vojenský ošet?ovatel

  separace oddělení

  studovat zde: zabavit

  Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

  Stationskomando něm. posádkové velení

  stra?ár srb. strá?ce

  štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

  Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

  Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

  tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

  tagwach něm.budí?ek

  therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

  trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

  t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

  Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

  Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

  Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

  Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

  wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

  z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

  zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

  zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

  ครีม คิว เพรส รองเท้า ออก กํา ลังกา ย ผู้หญิง แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ชาย เสือ คาเฟ่ เสื้อ มือ สอง ยก กระสอบ รองเท้า คั ช ชู ผู้ชาย มวย k1 ล่าสุด รองเท้า แตะ กี โต้ วิตามิน คือ รองเท้า เหม็น มวยไทย ต่าง แดน ล่าสุด 2562 รองเท้า แตะ kito สื่อ การ เรียน การ สอน facebook the baristro at sriracha คาเฟ่ 24 ชม ครีม เหม ย ห ยง ผูก เชือก รองเท้า เท่ ๆ กางเกง ขาม้า ชาย รองเท้า adidas ผู้ชาย ชื่อ สื่อ มวย ไท ไฟ สด ครีม ลด รอย แผลเป็น pantip มวยไทย พม่า รองเท้า crocs แท้ เซ รั่ ม ณั ช ชา ใช้ ดี ไหม พัน ทิป อารีย์ คาเฟ่ รองเท้า yeezy มวยไทย 2000 site ครีม clinique ชลธาร คาเฟ่ crocs รองเท้า มวย หญิง ช่อง 8 สื่อ กล่อง มหัศจรรย์ ครีม ลด รอย แดง กระโปรง ยีน ส์ สั้น รองเท้า off white รองเท้า คั ท ชู ผู้หญิง มวย ปูน เสือ ล่าสุด รองเท้า ยี ซี่ สื่อ การ สอน เด็ก 3 ขวบ รองเท้า วิ่ง ที่ ดี ที่สุด สลิป เปอร์ การ เต้น ของ หัวใจ เด็ก ปลาย ประสาท อักเสบ วิตามิน รองเท้า gucci แท้ สื่อ 60 พรรษา วิชา คณิตศาสตร์ มวยไทย คาราเต้ รองเท้า แบรนด์ ดัง ผู้หญิง สยาม สปอร์ต มวย สื่อ ดิจิทัล pdf วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 รองเท้า gucci ผู้ชาย สื่อ การ สอน สุขศึกษา ม 2 รองเท้า บูท ยาง ครีม รี เทิ ร์ น ดี ไหม รองเท้า หนัง ผู้หญิง เสื้อผ้า ฝ้าย ผู้หญิง แฟชั่น บ้าน ตา คาเฟ่ รองเท้า heavy รองเท้า บา ลอง สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ มัธยม ต้น ครีม เซ เว่ น ลด สิว รองเท้า เซฟตี้ แฟชั่น มวย โหด ๆ ครีม คุณ จันทร์ รองเท้า นิ ว บาลานซ์ เสื้อ harley davidson แพทเทิร์น กางเกง ฟรี มวย ดี สื่อ การ เรียน การ สอน วิชา สังคม ครีม รี เทิ ร์ น สี เหลือง รองเท้า dortmuend ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 97 รองเท้า คี น saucony endorphin pro ราคา ชุด ไป งาน แต่ง เรียบ หรู กางเกง ครีม บา ชิ ครีม ฟ้า ขาว skinrx lab เสื้อ h&m รองเท้า mc สื่อ การ สอน หน่วย ฝน มวย workpoint คาเฟ่ แมว บาง แสน กางเกง ยีน ส์ วิน เท จ เสื้อผ้า แฟชั่น ผู้หญิง อวบ คาเฟ่ ดอนเมือง รองเท้า cat ออกแบบ เสื้อผ้า ครีม รี เทิ ร์ น เกาหลี pantip เสื้อ แช ป รองเท้า วอ ค เกอร์ มวย มวยไทย ชื่อ สื่อ ไซส์ รองเท้า eu วิตามิน อึน ดัน วิตามิน ผิว รูป เสื้อ กางเกง ขาม้า ชาย รองเท้า วิ่ง hoka ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า รายการ มวยไทย tory burch รองเท้า กางเกง ช้าง ครีม ลา แม ร์ คอนเวิร์ส แจ็ ค แท้ วิตามิน ซี แก้ หวัด สื่อ 60 พรรษา อนุบาล 3 ครีม แจ ฮ ยอน ชุด คาวบอย หญิง กางเกง รองเท้า ฟุต ซอ ล breaker รองเท้า แตะ cc oo กางเกง ยีน ส์ ยืด ผู้หญิง ครีม กันแดด ทา ตัว เซ เว่ น เสื้อ แนว สตรี ท บัวขาว มวยไทย คาเฟ่ ใกล้ bts มวยไทย โอลิมปิก ครีม ยู เซอ รี น รองเท้า แจ็ ค รองเท้า หู หนีบ รองเท้า พยาบาล เสื้อ off white วิตามิน ผิว ครีม ลา แม ร์ กางเกง 5 ส่วน ชาย siamsport มวย รองเท้า แตะ แบบ สวม รองเท้า รด ดู มวย ช่อง 31 ครีม กระชับ รู ขุม ขน รองเท้า off white รองเท้า ส ตั๊ ด pan สื่อ บ้าน คณิต ความ บันเทิง ใจ หมาย ถึง กางเกง 5 ส่วน ชาย ครีม เภสัช สื่อ การ สอน ระบบ หายใจ รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2020 มวย ย้อน ยุค รองเท้า เดิน ป่า keen กระโปรง ลาย สก๊อต รองเท้า วิ่ง ผู้หญิง รองเท้า สลิป ออ น max มวยไทย ล่าสุด วิตามิน บี กิน ตอน ไหน รองเท้า ส้น สูง สวย ๆ รองเท้า ysl คาเฟ่ เมืองทอง lacoste รองเท้า มวย วัน เสาร์ ช่อง ไหน บ้าง รองเท้า แตะ หนัง ครีม จุฬา คอนเวิร์ส หุ้ม ข้อ ครีม บำรุง หน้า รองเท้า วิ่ง asics ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 270 สื่อ การ สอน รถไฟ มวย จีน กับ มวยไทย ชุด กระโปรง สื่อ ทาง คณิตศาสตร์ รองเท้า slip on วิตามิน รวม วิตามิน b2 ครีม ทา รอบ ดวงตา เสื้อ harley davidson รองเท้า เซฟตี้ pangolin ดู มวย ออนไลน์ สด ครีม แอ ป เปิ้ ล ครีม ลด สิว อุด ตัน เสื้อผ้า คน อวบ รองเท้า ปั่น จักรยาน ไซส์ รองเท้า crocs skechers ผู้หญิง เสื้อ แชมเปญ hush puppies รองเท้า การ ทำ สื่อ การ เรียน การ สอน memory house cafe สามพราน ดู นา คาเฟ่ รองเท้า chaco เสื้อ แจ็ ค เก็ ต ผ้า ร่ม สื่อ สอน กางเกง สี เขียว รองเท้า fitflop วิตามิน บี รวม กิน ตอน ไหน แฟชั่น กางเกง ยีน ส์ กางเกง ลาย ส ก็ อ ต ชาย สื่อ ป๊ อบ อั พ ปฐมวัย มวย ย้อน ยุค เสื้อ รองเท้า ผ้าใบ ไน กี้ การ ออกแบบ เสื้อผ้า ครีม เค ที สื่อ การ สอน กระดาน แม่เหล็ก มวยไทย โอลิมปิก ครีม ออ เร น ทอ ล ดู มวย ช่อง 31 สื่อ เด็ก ประถม ครีม ทา ผิว เภสัช ชุด กระโปรง รองเท้า แตะ adda otpchelp รองเท้า naturalizer สื่อ วิทยุ โทรทัศน์ คั ช ชู สี ดํา ครีม หน้า ขาว ผู้ชาย รองเท้า ลุย หิมะ มวยไทย บัวขาว ล่าสุด คาเฟ่ สีลม ลม ดี คาเฟ่ มวย หย่ง ชุน pantip รองเท้า vans old skool รองเท้า clarks เสื้อ แฟชั่น nike ผู้หญิง kept pier cafe สื่อ การ สอน แปลก ใหม่ สื่อ ประถม ศึกษา รองเท้า หุ้ม ส้น ผู้หญิง ครีม รี เทิ ร์ น หลอด เหลือง ครีม วิตามิน ซี สื่อ การ ชั่ง รองเท้า พยาบาล dortmuend ขมิ้น คาเฟ่ สื่อ วิชา สุขศึกษา สื่อ จิ๊ ก ซอ ว์ รองเท้า เด็ก หัด เดิน ครีม บํา รุ ง หน้า ขาว ใส มวย สด ราชดำเนิน รองเท้า fila ราคา คาเฟ่ แมว บาง แสน ไม้ มวยไทย หัวใจ เต้น 85 ครั้ง ต่อ นาที ร้าน ตัด เสื้อ เสื้อ แบรนด์ ผู้ชาย เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า มวยไทย 2000 site สื่อ การ สอน วิทยาศาสตร์ ประถม รองเท้า ออกกำลัง กาย สื่อ วัน วิทยาศาสตร์ รองเท้า แตะ k swiss ครีม ลด ริ้ว รอย pantip ครีม วิ้ ง ไวท์ การ แต่งตัว คน อ้วน ครีม เซ เว่ น ลด สิว สื่อ การ สอน ชีวะ ครีม คอ ล ลา เจน รองเท้า มือ สอง ของ แท้ siamboots รองเท้า บูท ส้น สูง ครีม กันแดด คน เป็น สิว ครีม มาดาม ออ แก นิ ก มวยไทย pdf ครีม ทา ผิว ขาว เห็น ผล จริง รองเท้า adidas สี ขาว รองเท้า fitflop ชุด เด็ก โต ชื่อ สื่อ กางเกง ยีน ส์ สี ขาว หลง โถ ว สื่อ การ สอน ปฐมวัย 4 ขวบ รองเท้า ผู้ชาย ครีม ทา รอบ ดวงตา ชุด ไป งาน แต่ง เรียบ หรู ดู แพง กางเกง ครีม หมอ เจี๊ยบ ครีม ขัด ขี้ ไคล ครีม ใน เซ เว่ น ใช้ แล้ว ขาว ร้าน กาแฟ สุขุมวิท สื่อ สระ อนุบาล สื่อ การ สอน วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เชือก รองเท้า สื่อ พละ รองเท้า ออกกำลัง รองเท้า พละ ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย เสื้อผ้า ผู้ชาย ส ตั๊ ด nike fila รองเท้า แตะ ครีม ต้อยติ่ง ทำ สื่อ ภาษา อังกฤษ ครีม โบ ทา ย่า รองเท้า ฟุต ซอ ล breaker สื่อ การ สอน หน่วย ตัว เรา ตะวัน ฉาย ช ก ล่าสุด เสื้อผ้า ราคา ส่ง เสื้อ กระสอบ รองเท้า jelly bunny ครีม ลด ริ้ว รอย ใต้ ตา รองเท้า crocs แท้ โลชั่น jergens ครีม ทา หน้า เซ เว่ น สื่อ ทาง คณิตศาสตร์ รองเท้า hush puppies ครีม ราก โสม เด รส คน อ้วน รองเท้า bata รองเท้า dior เสื้อผ้า ฝ้าย ชาย ส มู ท ครีม สี เขียว กับ ขาว ต่าง กัน อย่าง ไ การ ออกแบบ สื่อ ออนไลน์ มวย ช่อง 11 สื่อ วิชา เคมี ครีม ทา ฝ้า vans old skool ราคา รองเท้า ห ลุย ส์ รองเท้า supreme lacoste เสื้อ ชุด เด รส ราคา ถูก 100 บิ้ ง นา คาเฟ่ สื่อ วิชา เคมี โสม ควีน shu รองเท้า วิตามิน b1 วิตามิน เพิ่ม ความ สูง เอเชีย บุ ฟ เฟ่ เสื้อผ้า แฟชั่น 70 บาท ขายส่ง วิตามิน ซี vistra สื่อ อาเซียน ครู โบว์ ผ้าใบ สี ขาว ครีม มะเขือเทศ เสื้อผ้า ฝ้าย ชาย สื่อ การ เรียน การ สอน cai มวย หย่ง ชุน pantip ครีม โสม ส ปี ด ไวท์ รายการ มวย ช่อง 7 สี เสื้อผ้า มือ สอง ยก กระสอบ ครีม ทา เท้า แตก สื่อ การ สอน ลูกเสือ แวน โอ สคูล รองเท้า crocs ผู้หญิง เสื้อ แบรนด์ ครีม แก้ ขา ลาย คาเฟ่ ราชเทวี สื่อ การ เรียน การ สอน ฟิสิกส์ สื่อ การ สอน แม่เหล็ก misstar cafe by davika รองเท้า oofos ร้าน เสื้อผ้า ไป ทะเล ฮิ ม นา คาเฟ่ สื่อ การ สอน ดิจิตอล เว็บ แทง มวย ออนไลน์ พร้าว หอม คาเฟ่ รองเท้า ส ตั๊ ด pan สื่อ การ สอน จาก วัสดุ เหลือใช้ กางเกง ขา สั้น เอว สูง สื่อ น่า สนใจ ครีม ทา ผิว ขาว เห็น ผล จริง 2019 พร้าว หอม คาเฟ่ เสื้อ ยืด กางเกง ยีน รองเท้า ไป ทะเล berocca ราคา กางเกง ทรง บ อย สื่อ การ สอน อาหาร 5 หมู่ รองเท้า บา เลน เซี ย ก้า สื่อ สอน วิตามิน บำรุง สมอง แฮนด์ ครีม สื่อ การ สอน คอมพิวเตอร์ ประถม ศึกษา รองเท้า ส ตั๊ ด ไน กี้ สื อ ปฐมวัย บัว หิมะ ราคา สื่อ บิงโก คณิตศาสตร์ วิตามิน บี 12 กิน ตอน ไหน ไน ท์ ครีม ขมิ้น หอม เสื้อผ้า มือ 2 รองเท้า คอนเวิร์ส แท้ mtfclub มวยไทย สื่อ ทำ มือ นาฏศิลป์ ครีม cute press เล เกลือ คาเฟ่ รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น สื่อ การ สอน ปฐมวัย 4 ขวบ แบบ เสื้อ สวย ๆ ทันสมัย ชุด แฟชั่น ผู้หญิง pirom cafe dltv สื่อ รองเท้า บา ส adidas น้ำ ดื่ม ยัน ฮี แตะ adidas สื่อ ลูกเสือ เสื้อผ้า ลินิน soda aldo รองเท้า คาเฟ่ จตุจักร คาเฟ่ แมว ใกล้ ฉัน คาเฟ่ เครื่องบิน ขายส่ง เสื้อผ้า แฟชั่น ครีม clinique ร้าน กาแฟ ใกล้ ฉัน บรรยากาศ ดี เสื้อ ลูกไม้ คน อ้วน รองเท้า ส้น เตี้ย รองเท้า วิ่ง mizuno วิตามิน บํา รุ ง สมอง รจนา คาเฟ่ สื่อ การ สอน ยุค ใหม่ สื่อ การ เรียน การ สอน ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง ครีม หน้า ใส ไร้ สิว ครีม eucerin กระโปรง ยีน ส์ สื่อ การ สอน แม่เหล็ก รองเท้า วิ่ง asics สื่อ การ เรียน การ สอน ครู โบว์ ขายส่ง เสื้อผ้า แฟชั่น ครีม ทา กลางคืน มวย อังกฤษ ชุด เด รส ราคา ถูก 100 สื่อ การ เรียน วิทยาศาสตร์ เสื้อผ้า ยุค 90 แด ซอง ครีม gump อารีย์ มวยไทย หนึ่ง ล้าน เล็ก ร้าน กาแฟ มิ นิ มอ ล สื่อ วัน ครู มวยไทย มวยสากล รองเท้า ลุย หิมะ เสื้อ ยืด oversize รองเท้า เพื่อ สุขภาพ ผู้ สูงอายุ ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 270 zinc รักษา สิว ตลาด โบ้ เบ้ เสื้อผ้า ขายส่ง รองเท้า นักเรียน หญิง สิว แพ้ ครีม สื่อ ดับเบิ้ล สไลด์ กางเกง ยีน ส์ ขา บาน สื่อ อาเซียน ปฐมวัย เซ รั่ ม เกาหลี มวยไทย พม่า สื่อ การ สอน น่า สนใจ รองเท้า ที่ แพง ที่สุด ใน โลก มวย โหด ๆ คั ช ชู สี ดํา ครีม ซอง เซ เว่ น ลด รอย สิว สื่อ มอน เต ส ซอ รี่ ทำ เอง สื่อ การ สอน คอม ไซส์ รองเท้า adidas ผู้หญิง สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ ประถม รองเท้า คั ช ชู ผู้ชาย รองเท้า ส้น แก้ว ครีม ใต้ ตา ครีม return pantip เสื้อผ้า ชีฟอง hoka carbon x ราคา รองเท้า บอล มา นา คาเฟ่ รองเท้า วิ่ง pan ครีม ไวท์ ไวท์ สื่อ การ เรียน การ สอน pdf วิตามิน วอ เตอร์ รองเท้า กุ ช ชี่ แท้ หัวใจ เต้น 200 ครั้ง ต่อ นาที รองเท้า ฟุต ซอ ล adidas สื่อ วัน เด็ก ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า วิตามิน เอ สื่อ ict ปฐมวัย ชุด ไป งาน แต่ง แบบ กางเกง ยีน ส์ วิตามิน เร่ง ผม ยาว รองเท้า แตะ แบบ สวม รองเท้า crocs แท้ สื่อ การ สอน หน่วย คมนาคม เด รส โบ ฮี เมีย น กันแดด ยู เซอ รี น รองเท้า วิ่ง ผู้หญิง 2019 รองเท้า บา เลน เซี ย ก้า เด รส คน อ้วน ครีม กันแดด la roche posay เสื้อผ้า งาน ป้าย vans old skool ของ แท้ เสื้อ jacket ครีม บำรุง หน้า ขาย รองเท้า มือ สอง สื่อ ระบบ หายใจ jungle de cafe โฟ เลต คือ เสื้อ แฟชั่น สวย ๆ รองเท้า แตะ vans ราก โสม ส ริ ตา รองเท้า ไน กี้ ผู้ชาย รองเท้า walker เสื้อ ลูกไม้ แฟชั่น รองเท้า vans slip on ครีม มะละกอ เสื้อ versace รองเท้า คั ท ชู ผู้ชาย cps รองเท้า แตะ หลง โถ ว ดู แบบ เสื้อผ้า ไหม เสื้อผ้า ราคา ถูก ครีม รักษา ฝ้า ใน เซ เว่ น คํา นํา สื่อ การ เรียน การ สอน รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2020 ดู มวย ออนไลน์ สด รองเท้า havaianas สื่อ การ สอน วิชา บัญชี กางเกง สี เขียว เสื้อ ขาด ๆ เสื้อ versace ครีม รักษา ฝ้า pantip ครีม ทา ฝ้า ใน เซ เว่ น ไน ท์ ครีม ขมิ้น หอม ส กิน แคร์ ผู้ชาย ราคา รองเท้า adidas กางเกง มวย เมื่อ วาน มวยไทย 7 สี 31 มี ค 62 สื่อ แต่ง ห้องเรียน อนุบาล รองเท้า วิ่ง pan รองเท้า วิ่ง pan รองเท้า havaianas รองเท้า รีบ อ ค tory burch รองเท้า ครีม สิว สื่อ การ สอน พิซซ่า น้ํา ดื่ม ยัน ฮี เสื้อ สไตล์ เกาหลี กางเกง chino รองเท้า หนัง ผู้ชาย ครีม ezerra ขาย รองเท้า skechers รองเท้า ลุ ม พิ นี มวยไทย fila รองเท้า รองเท้า taywin เสื้อ คน อ้วน รองเท้า วิน เท จ ชาย มวย จีน ปะทะ มวยไทย รองเท้า คั ช ชู สี ดํา ครีม ทา ผิว เภสัช มวย pantip ครีม หมอ เจี๊ยบ ชม ปลา คาเฟ่ อารีย์ คาเฟ่ มวย pantip เสื้อ แฟชั่น ขายส่ง 25 รองเท้า ผ้าใบ ชาย 2019 สื่อ การ สอน วิชา เคมี มวย สด ราชดำเนิน วิตามิน รวม ครีม มาดาม ออ แก นิ ก หัวใจ เต้น 170 สื่อ สอน รองเท้า คั ท ชู มวยไทย 2000 site สื่อ การ สอน สำหรับ เด็ก ravi riva cafe รองเท้า ส ตั๊ ด mizuno ครีม return แวน โอ สคูล รองเท้า หิมะ สื่อ การ เรียน เด็ก อนุบาล กางเกง ทรง บอลลูน สยาม สปอร์ต มวย กางเกง ผ้า ยืด รองเท้า ผ้าใบ mc มัด เชือก รองเท้า ครีม นี เวี ย nat c กิน ตอน ไหน ครีม จุฬา เฮิ ร์ บ สื่อ การ สอน แผ่น พับ ไซส์ เสื้อผ้า เด็ก มวย น็อค ช่อง 7 สื่อ การ สอน วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย รองเท้า แตะ hermes คาเฟ่ อุดมสุข ครีม บิวตี้ กางเกง คา ร์ โก้ ครีม เรียก เนื้อ รองเท้า สุขภาพ หญิง ลา คอส รองเท้า รองเท้า เหม็น ครีม ซอง ใน เซ เว่ น หู กระจง คาเฟ่ สื่อ วัน ขึ้น ปี ใหม่ ครีม ไฮ ร่า บ ลู รองเท้า ส้น สูง เด็ก ครีม เค ที รองเท้า ลุย หิมะ เสื้อผ้า สไตล์ เกาหลี ครีม ออ ร่า ไวท์ เสื้อ ยก โหล โบ้ เบ้ สื่อ การ สอน dlit ชม คาเฟ่ รองเท้า altra ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด ครีม ละลาย หัว สิว สื่อ ติด ห้องเรียน อนุบาล รองเท้า ผ้าใบ ชาย 2019 สื่อ จาก เศษ วัสดุ เหลือใช้ เสื้อ คน แก่ เสื้อผ้า ยุค 90 เสื้อ โปโล uniqlo รองเท้า วิ่ง ชาย เสื้อ ขาด ๆ มวยไทย 4 ภาค สื่อ การ สอน qr code ครีม ลด รอย สิว จุด ด่าง ดํา รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2019 ล่าสุด วิตามิน ละลาย ใน ไขมัน อ เม ซอน คาเฟ่ siamsport มวย กระโปรง ยีน ส์ จ๊ ว ด คาเฟ่ กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ผู้หญิง ครีม ทา รักแร้ ขาว pantip ครีม รี เทิ ร์ น ดี ไหม เครื่องสำอาง เกาหลี สื่อ การ สอน อักษร นำ ทา ครีม แล้ว แสบ หน้า สื่อ ทำ มือ นาฏศิลป์ กางเกง ลี วาย คาเฟ่ สวย ๆ สื่อ เพื่อ การ ศึกษา อาเซียน กางเกง ทรง บ อย เอว สูง สื่อ การ สอน ลูกเต๋า เสื้อกล้าม ผู้ชาย สื่อ ดับเบิ้ล สไลด์ รองเท้า บูท ผู้ชาย มวยไทย 4 ภาค วิตามิน บี อาหาร รองเท้า พยาบาล dortmuend สื่อ ภาษา ครีม ทา หน้า ผู้ชาย มวยไทย ปะทะ มวย จีน 2019 otpchelp วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน ดี สื่อ การ สอน หน่วย กลางวัน กลางคืน รองเท้า ผู้หญิง ส้น สูง มวย สามารถ พยัคฆ์ อรุณ มวย วัน ฉลอง ล่าสุด ครีม ลด รอย สิว จุด ด่าง ดํา เซ เว่ น น้ํา ดื่ม วิ ต อะ เดย์ วิตามิน ซี เด็ก รองเท้า จัง เกิ้ ล มวยไทย พลิก ล็อค คั ท ชู คาเฟ่ อ่าน หนังสือ กระเป๋า ใส่ รองเท้า เสื้อ ทํา งาน ผู้หญิง ครีม ลูก เดือย สื่อ การ เรียน การ สอน เด็ก ปลาย ประสาท อักเสบ วิตามิน สื่อ สร้างสรรค์ เพื่อ การ ศึกษา วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ผิว ขาว pantip เด รส คน อ้วน รองเท้า บา ส adidas ครีม ทา รักแร้ ชุด โบ ฮี เมีย น ประตูน้ำ wansuda รองเท้า skechers ของ ประเทศ อะไร สื่อ การ สอน ลูกเสือ สื่อ เปล่า แบบ เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ใส่ กับ ผ้าถุง มวย แสง มณี ล่าสุด รองเท้า วิ่ง 2019 วิตามิน ที่ ละลาย ใน ไขมัน กางเกง ส แล็ ค หญิง เสื้อผ้า ลูกไม้ มวยไทย โอลิมปิก กางเกง ยีน ส์ เด็ก กางเกง ขา สั้น greyhound เสื้อ สื่อ การ เรียน คอมพิวเตอร์ ครีม แก้ ฝ้า ไซส์ เสื้อ เด็ก ร้าน คาเฟ่ บาง แสน สื่อ ป๊ อบ อั พ สไลด์ สื่อ unplugged ชุด ไป งาน แต่ง กลางวัน กางเกง ครีม ลด รอย สิว วัต สัน adidas ultra boost ราคา กางเกง ยีน ส์ ยู นิ โค ล่ สื่อ การ สอน bbl ปฐมวัย มวยไทย ช่อง 32 กางเกง uniqlo pan predator กางเกง ยีน ส์ เด็ก กางเกง lee สื่อ การ สอน วิชา วิทยาศาสตร์ มวย วัน เสาร์ ช่อง ไหน บ้าง สื่อ สมุด เล่ม เล็ก kan machi cafe รองเท้า มิ ก กี้ เมาส์ รองเท้า nike สี ขาว ครีม กันแดด แตงโม shu รองเท้า สื่อ ป๊ อบ อั พ ปฐมวัย สื่อ วัน วิทยาศาสตร์ กางเกง ชิ โน่ ชาย สื่อ กระดาษ bbl รองเท้า ผ้าใบ เกาหลี มวยไทย 2020 กางเกง วอร์ม ขา จั๊ ม สื่อ จาก เศษ วัสดุ เหลือใช้ รองเท้า รัด ส้น หญิง สื่อ การ สอน อาหาร หลัก 5 หมู่ อนุบาล รองเท้า แตะ วิ่ง สื่อ การ เรียน รู้ สังคมศึกษา ร้าน กาแฟ สุขุมวิท รองเท้า converse มวย เวที ราช ดํา เนิน รองเท้า ผ้าใบ ส้น สูง วิตามิน ซี ควร กิน ตอน ไหน ราคา รองเท้า ไน กี้ ครีม รี เทิ ร์ น สีชมพู รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้หญิง สื่อ การ สอน gsp คณิตศาสตร์ สื่อ สอน หัวใจ เต้น ผิด จังหวะ รักษา มวย วัน ทรง ชัย ล่าสุด มวย workpoint กาแฟ อ เม ซอน สื่อ การ สอน สุขศึกษา ม 2 แสง มณี กับ ตะวัน ฉาย รองเท้า คั ท ชู ชาย สื่อ การ สอน ต้นไม้ รองเท้า vans ครีม ผิว ขาว เร่ง ด่วน คาเฟ่ กระต่าย มวยไทย ช ก ต่าง ประเทศ ครีม มะหาด รองเท้า วิ่ง brooks มวย หญิง ช่อง 8 รองเท้า ไน กี้ สี ขาว กางเกง ทํา งาน ผู้ชาย สื อ การ เรียน การ สอน รองเท้า วิ่ง adidas สื่อ การ สอน ต้นไม้ สื่อ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ปฐมวัย เสื้อ แฟชั่น ชาย สื่อ สอน ครีม รักษา รอย ดํา จาก สิว เร่ง ด่วน เสื้อ ทํา งาน ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ เด็ก แบบ เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ใส่ กับ ผ้าถุง กันแดด za รองเท้า gucci ผู้ชาย คาเฟ่ อุดมสุข บิวตี้ ท รี บุ ฟ เฟ่ ทะเล รองเท้า ส กอ รองเท้า บูท ผู้ชาย สื่อ การ สอน โด มิ โน่ เสื้อผ้า คน อ้วน ราคา ถูก อารีย์ คาเฟ่ สื่อ การ เรียน เตรียม อนุบาล เสื้อ cps รองเท้า เดิน ชายหาด ครีม ทา หน้า ใน เซ เว่ น converse ราคา ครีม รักษา สิว cute press เจ ล หน้า ใส ทา ก่อน นอน คาเฟ่ นิมมาน มวย ช่อง one ล่าสุด ครีม cute press hicee รองเท้า แตะ วิ่ง กางเกง สาม ส่วน ชาย เสื้อ แฟชั่น ราคา ถูก 45 บาท ส กิน แคร์ หน้า ขาว กระจ่าง ใส aldo รองเท้า รองเท้า palladium สื่อ ดับเบิ้ล สไลด์ ครีม มาดาม ออ แก นิ ก กระโปรง นักเรียน ทรง แคบ มา นา คาเฟ่ คาเฟ่ บางนา รองเท้า หนัง สี ขาว cafe บาง แสน ครีม ใต้ ตา คาเฟ่ เขา ใหญ่ กางเกง ยีน ส์ สี ดำ รองเท้า columbia ครีม ราก โสม ครีม บํา รุ ง ผิว ขาว แฮนด์ ครีม ครีม ทา รักแร้ ขาว pantip 2562 เสื้อ แนว สตรี ท ครีม ขัด ผิว กางเกง ขา บาน สื่อ ไม้บรรทัด สื่อ powerpoint คณิตศาสตร์ ป 2 ผูก เชือก รองเท้า เท่ ๆ วิตามิน บี รวม คาเฟ่ ทุ่ง นา เสื้อ ลูกไม้ คน อ้วน ชุด สาว อวบ ครีม วิตามิน ซี vistra เสื้อผ้า ยุค 90 รองเท้า แตะ skechers ครีม ลอก สิว คาเฟ่ สาทร โลชั่น ผิว ขาว เร่ง ด่วน สื่อ การ สอน ห่วง โซ่ อาหาร ครีม ทา ผิว แห้ง เสื้อ โปโล uniqlo ครีม ss บํา รุ ง ผิว หน้า ครีม รังนก บิ้ ง นา คาเฟ่ สื่อ การ สอน อวัยวะ เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี มวยไทย 7 สี มัน ๆ อ เม ซอน คาเฟ่ วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ ตัว ไหน ดี รองเท้า ฟุต ซอ ล nike วิตามิน รวม สื่อ ป้าย นิเทศ adidas รองเท้า แตะ วิธี กิน วิตามิน ซี ครีม kiehl's รองเท้า วิ่ง adidas ผู้หญิง รองเท้า ไน กี้ ของ แท้ รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2019 ล่าสุด nike air max ผู้หญิง แตะ ไน กี้ ครีม รักษา ฝ้า 2020 การ ออกแบบ สื่อ การ เรียน การ สอน วิตามิน ลด สิว ดู นา คาเฟ่ วิตามิน รวม ไน กี้ ซูม เสื้อ ผู้ชาย ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ ครีม หน้า เด้ง รองเท้า พละ เสื้อ แช ป ขายส่ง เสื้อผ้า มือ สอง เกรด aaa ครีม หลอด สี ฟ้า กางเกง ลี วาย รองเท้า ผ้าใบ gucci ครีม ทา ผิว เภสัช มวยไทย พม่า รองเท้า boston ราคา การ ออกแบบ สื่อ ออนไลน์ สื่อ การ สอน พันธุกรรม สื่อ การ สอน สังคม มัธยม มวย ช่อง 7 สี ล่าสุด วิตามิน d รองเท้า หัด เดิน เวที มวย ช่อง 7 รองเท้า fitflop ผู้ชาย อุปกรณ์ แต่งหน้า มวยไทย แชมป์ กางเกง สี ครีม ครีม หน้า สด เกาหลี สื่อ ปฐมวัย สื่อ 60 พรรษา ส มู ท อี ครีม ร้อย เชือก รองเท้า กางเกง ห้า ส่วน รองเท้า ฟุตบอล nike กางเกง ใน เด็กชาย รองเท้า sneaker อุปกรณ์ แต่งหน้า รองเท้า ส้น สูง กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น เอว สูง สํา เพ็ง เสื้อผ้า siamsport มวย ผ้าใบ สี ขาว เสื้อผ้า ประตูน้ำ ครีม ลด เลือน ริ้ว รอย นอน นา คาเฟ่ ครีม ทา ฝ้า ใน เซ เว่ น หัวใจ เต้น 75 ครั้ง ต่อ นาที สื่อ น่า สนใจ ชวน พิสมัย คาเฟ่ รองเท้า หนัง ผู้หญิง สื่อ ทศนิยม กางเกง กระโปรง เกาหลี กระโปรง รองเท้า แตะ ผู้หญิง 2019 สื่อ การ สอน ทศนิยม วิ ต อะ เดย์ วิตามิน วอ เตอร์ รองเท้า ผ้าใบ ขาว รองเท้า วิ่ง อา ดิ ดา ส ส ตั๊ ด pan ส มู ท อี ครีม เสื้อผ้า แฟชั่น 70 บาท ขายส่ง ครีม มะพร้าว ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ ราคา มวย ปูน เสือ ล่าสุด สื่อ การ เรียน การ สอน อนุบาล 1 ครีม แก้ ขา ลาย ใน เซ เว่ น nike รองเท้า ครีม กันแดด ทา ตัว เซ เว่ น ครีม ส้ม สื อ การ เรียน การ สอน ชุด แฟชั่น ผู้หญิง รองเท้า แตะ นั น ยาง คอนเวิร์ส ราคา นี เวี ย ครีม มวยไทย บาง บอน ล่าสุด ยู เรี ย ครีม mtfclub มวยไทย ร้าน กาแฟ น่า นั่ง ใกล้ ฉัน รองเท้า converse รองเท้า แบ ด yonex คาเฟ่ หมา คอ ร์ กี้ ครีม รักษา รอย ดํา จาก สิว เร่ง ด่วน ครีม ทา หัวนม รองเท้า รัด ส้น ออกแบบ สื่อ การ เรียน การ สอน ครีม มะรุม รองเท้า เกาหลี สื่อ ดิจิทัล pdf สื่อ กระทรวง ศึกษาธิการ กางเกง ขา สั้น ชาย แบรนด์ ดัง ไป นา คาเฟ่ รองเท้า palladium รองเท้า adidas nmd ครีม กันแดด หน้า มัน เรียว กัง คาเฟ่ รองเท้า ทหาร มวย wbc รองเท้า แตะ รัด ส้น ผู้หญิง รองเท้า แตะ แบรนด์ ครีม แก้ สิว รองเท้า แตะ skechers กิน วิตามิน ซี ตอน ไหน ดี เว็บ มวย ออนไลน์ รองเท้า new balance ครีม บำรุง หน้า ครีม ทา ฝ้า ยัน ฮี ครีม เวอร์ จิ้ น เสื้อ gap tree & tide riverside cafe nike air force 1 ราคา วิตามิน ซี ตัว ไหน ดี วิตามิน แบ ล็ คม อ ร์ สื่อ กล่อง มวย หมาย ถึง รองเท้า ที่ แพง ที่สุด ใน โลก รองเท้า dior ครีม ลด รอย แผลเป็น pantip วิตามิน ใน เซ เว่ น แสง มณี หนึ่ง ล้าน เล็ก รองเท้า เซฟตี้ jogger สื่อ การ สอน สังคมศึกษา ป 4 วิตามิน ลด รอย สิว กิน วิตามิน ซี คาเฟ่ เอกมัย ร้าน เสื้อผ้า ครีม มะเขือเทศ สื่อ การ เรียน การ สอน facebook รองเท้า รัด ส้น nike กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ชาย สื่อ ป๊ อบ อั พ สไลด์ การ แต่งตัว ผู้ชาย รองเท้า nike ผู้หญิง ของ แท้ nike สี ขาว ครีม น้ำนม ข้าว มวย ช่อง 11 ครีม น้ำมัน ม้า ครีม ทา ก่อน นอน รองเท้า ลา คอส รองเท้า แม็ ก โฟม ล้าง หน้า ลด สิว เซ เว่ น ชุด เด รส ยาว เกาหลี รองเท้า adidas ผู้ชาย วิตามิน ซี ราคา ครีม ฟ้า ขาว ครีม npc ชีวา คาเฟ่ สื่อ ห่วง โซ่ อาหาร รองเท้า เดิน ป่า keen มวย ดี กิน วิตามิน ซี ก่อน นอน หัวใจ เต้น 200 ครั้ง ต่อ นาที รองเท้า ส้น สูง รองเท้า xiaomi การ ทำ สื่อ การ สอน ออนไลน์ ครีม เซ เว่ น หน้า ขาว รองเท้า แตะ scholl สื่อ การ เรียน รู้ สำหรับ เด็ก สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ มัธยม ต้น สื่อ การ สอน สุขศึกษา ม 2 มวยไทย โหด ครีม rcc มวย ช่อง ไหน ชม ปลา คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง แบรนด์ สื่อ วัน ขึ้น ปี ใหม่ หนึ่ง ล้าน เล็ก แสง มณี สื่อ การ สอน วิชา ฟิสิกส์ ปัญญา คาเฟ่ รองเท้า gucci ร้าน กาแฟ สุขุมวิท คาเฟ่ แถว เยาวราช รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ผู้หญิง รองเท้า ecco สื่อ คอมพิวเตอร์ เพื่อ การ ศึกษา หนึ่ง ล้าน เล็ก แสง มณี รักษ์ นา คาเฟ่ มวยไทย ล้ม ยักษ์ รองเท้า นักเรียน หญิง สี ขาว สื่อ การ สอน วิชา เคมี ม 4 ครีม ทา จิ มิ ให้ ขาว ครีม ลด รอย สิว จุด ด่าง ดํา เซ เว่ น เสื้อ ลูกไม้ ใส่ กับ ผ้าถุง เสื้อกล้าม ผู้ชาย
  เซ รั่ ม โร จู คิ ส สี ฟ้า| มา แม ร์ เซ รั่ ม| เซ รั่ ม ลูก พีช| รักษา สิว ผิว แพ้ ง่าย| ฟ ล อ ร่า ซี คอ ล ลา เจน| คอ ล ลา เจน กระป๋อง เหลือง| อะ ค ริ ลิ ค เล็บ| รอย สิว หาย เอง ได้ ไหม| ครีม ทา รักแร้ นางงาม รีวิว| fin delles collagen รีวิว| บูม คอ ล ลา เจน ดี ไหม| ครีม หน้า ขาว pantip 2019| ครีม ฟ้า ขาว หน้า ใส สูตร ดั้งเดิม| บิ ว ติ ส ริน คอ ล ลา เจน| caudalie vinoperfect radiance serum รีวิว| สิว อักเสบ หัว ปิด| ส ครับ หน้า ดี ไหม| รักษา สิว เป็น ไต| cc calcium & collagen ดี ไหม| คอ ล ลา เจน กิ๊ ฟ ฟา รี น| เซ รั่ ม กา นิ เย่ สี เหลือง| kiehl's dark spot รีวิว ฝ้า| สิว ผด สิว อักเสบ| เซ รั่ ม ออ กั ส ต้า| za เซ รั่ ม| ส ครับ ผิว จันทร์ หอม| รักษา สิว เห่อ| ครีม ลด รอย จุด ด่าง ดํา| ไบ โอ เธิ ร์ ม เซ รั่ ม| เซ รั่ ม หน้า ขาว ใน เซ เว่ น| ได เป ป ไท ด์ คือ| รีวิว eucerin double booster serum| ส ครับ หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี 2020| คอ ล ลา เจน วัต สัน 4500| เซ รั่ ม ไวท์ เท น นิ่ง วิ ต ซี| สิว หิน สาเหตุ| เซ รั่ ม ส กิน ซิ ส ต้า| คอ ล ลา เจน ชง| นรา ห์ คอ ล ลา เจน pantip| ครีม แก้ ฝ้า นี เวี ย| แนะ นํา ส ครับ ผิว| คอ ล ลา เจน สีชมพู เกาหลี| ใช้ เซ รั่ ม ณั ช ชา แล้ว สิว ขึ้น| เซ รั่ ม ออ กั ส ต้า| คอ ล ลา เจน นิ ว เว ย์| เซ รั่ ม หน้า ขาว ใน เซ เว่ น| ต่อ เล็บ แบบ ทิป| ลาย เล็บ เจ ล สี ดํา| เซ รั่ ม เจ จู| คอ ล ลา เจน จาก ปลา ทะเล| คอ ล ลา เจน fin delles| รักษา สิว อักเสบ เร่ง ด่วน| ครีม ลด รอย ดํา จาก สิว ที่ ดี ที่สุด| วิ ส ท ร้า คอ ล ลา เจน ได เป ป ไท ด์| คอ ล ลา เจน เร นา ต้า| ต่อ เล็บ มี กี่ แบบ| อะ มิ โน คอ ล ลา เจน| อั ล ติ เมท คอ ล ลา เจน โก ล| ส เปร ย์ สิว ที่ หลัง| รักษา รอย สิว ธรรมชาติ| เป็น รอย สิว ที่ หลัง| ครีม หน้า ขาว ใส พัน ทิป| รีวิว kiehl's dark spot solution| รีวิว เซ รั่ ม ชา เขียว แบบ ซอง|